Varovanje zasebnosti

Splošni pogoji obdelave osebnih podatkov v Mariborski knjižnici

1. Podatki o upravljavcu in pooblaščeni osebi za varstvo podatkov

Uradno ime upravljavca: Mariborska knjižnica.
Naslov upravljavca: Rotovški trg 2, 2000 Maribor
Odgovorna oseba pri upravljavcu: direktorica Dragica Turjak.
Pooblaščena oseba za varstvo podatkov v podjetju: Irena Sirk, namestnica Andreja Kos

Kontaktni podatki pooblaščene osebe za varstvo podatkov: Mariborska knjižnica, Rotovški trg 2, 2000 Maribor, tel.: 02 33 04 721, e-pošta: pooblascena.oseba@mb.sik.si.

2. Pravila varstva in obdelave osebnih podatkov na podlagi zakona in privolitve posameznika

Obdelava osebnih podatkov za potrebe izvajanja naše dejavnosti:

V Mariborski knjižnici zbiramo in obdelujemo osebne podatke na osnovi Zakona o knjižničarstvu (ZKnj-1, Uradni list RS, št 87/01 in spremembe) za potrebe izvajanja svoje dejavnosti, zavarovanja knjižničnega gradiva ter nudenja posebnih ugodnosti določenim kategorijam članov. V skladu s predpisi o varstvu osebnih podatkov zbiramo in obdelujemo naslednje osebne podatke svojih članov: ime in priimek, datum rojstva, naslov stalnega oziroma začasnega bivališča, kategorijo člana in telefonsko številko kot neobvezni podatek za obveščanje. Naštete podatke zbiramo s pristopno izjavo ob vpisu ali podaljšanju članstva posameznika.

Osebne podatke na osnovi privolitve posameznika bomo obdelovali z namenom:

 • da vas bomo obveščali o naših izobraževanjih in dogodkih,
 • da bomo lahko ohranili stik z vami v zvezi z našo dejavnostjo,
 • da vas bomo obveščali o storitvah, povezanih z našo dejavnostjo,
 • ter za drug namen, kot je natančneje opredeljen v vaši privolitvi.

Vaši osebni podatki za splošno javnost ne bodo dostopni, varovali jih bomo v skladu z veljavnimi predpisi in z visoko stopnjo odgovornosti.

Na osnovi obdelovanja podatkov ne izvajamo avtomatiziranega sprejemanja odločitev.

Obveščamo vas, da bomo obdelovali le vaše osebne podatke, za katere ste podali soglasje oziroma privolitev. Osebne podatke zbiramo na podlagi vaše izrecne, prostovoljne, nedvoumne in pritrdilne privolitve. Za osebne podatke varovancev je potrebna privolitev njihovega zakonitega zastopnika. Privolitve hranimo skupaj z vsebino obrazca, s katerim so bile pridobljene.

Osebne podatke bodo obdelovale le tiste osebe pri upravljavcu, ki bodo imele podlago za obdelavo v posameznem primeru:

 • za prireditve, izobraževanja in ostale dogodke: vodje prireditev, izobraževanj in drugih dogodkov in vsi, ki so zadolženi za izvedbo in poročanje, ter za izpolnitev drugih obveznosti v zvezi s prireditvijo, izobraževanjem ali dogodkom,
 • za druge dejavnosti knjižnice: vsi, ki so zadolženi za izvedbo in za poročanje ter za izpolnitev drugih obveznosti v zvezi s konkretno dejavnostjo,
 • za obvestila, povezana z dejavnostjo knjižnice: oseba, ki je po odredbi direktorja v konkretnem primeru zavezana pošiljati obvestila, in osebe, ki izvršijo nadzor,
 • za pripravo statistik: oseba, ki je po odredbi direktorja v konkretnem primeru zavezana za  statistiko in poročanje pristojnim organom,
 • za drug legitimen in legalen namen: oseba oziroma osebe, ki morajo izpolniti ta namen.

V vsakem primeru pa bo imela dostop do podatkov tudi pooblaščena oseba za varstvo podatkov, ko bo opravljala predpisane naloge.

V kolikor bomo osebne podatke posredovali za konkretni primer zunanjemu obdelovalcu, bomo ob upoštevanju vaše varnosti skrbeli, da bomo imeli z zunanjim obdelovalcem sklenjeno ustrezno pogodbo o obdelavi podatkov, in da bo zunanji obdelovalec spoštoval varovanje podatkov.

3. Obdobje hrambe

Osebne podatke, pridobljene s pristopno izjavo, hranimo toliko časa, kot predvideva (ZKnj-1, Uradni list RS, št 87/01 in spremembe).

Osebne podatke posameznika, ki smo jih pridobili na podlagi privolitve, hranimo do preklica, razen, če za obdelavo podatka obstaja katera druga predpisana podlaga. V vsakem primeru pa podatek izbrišemo takoj, ko ni več podlage za hrambo podatkov.

4. Pravice posameznika (osebe)

Posameznika seznanjamo:

 • da lahko svojo privolitev kadarkoli prekliče (pravica do preklica privolitve), pri čemer preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave podatkov, ki se je na podlagi privolitve izvajala do preklica. Preklic lahko poda za kontaktne podatke, navedene v prvi točki teh pravil, ali na kontaktni podatek, ki je naveden ob posameznem dogodku, vabilu ali sporočilu;
 • da ga v primeru preklica privolitve ne bomo več obveščali o dogajanju pri upravljavcu in ne bomo več vabili na prireditve, izobraževanja ali dogodke ter na druge dejavnosti, ki jih izvaja upravljavec;
 • da lahko kadarkoli od upravljavca zahteva, da mu omogoči dostop do njegovih osebnih podatkov in do podatka ali upravljavec v zvezi z njim obdeluje podatke (pravica do seznanitve s podatki in pravica dostopa do podatka);
 • da lahko od upravljavca zahteva, da njegove netočne osebne podatke brez nepotrebnega odlašanja popravi (pravica do popravka) oziroma izbriše, razen v primeru, ko predpisi upravljavcu nalagajo hrambo podatkov (pravica do izbrisa);
 • da lahko od upravljavca zahteva, da obdeluje njegove podatke le v omejenem obsegu, kot je zapisano v Splošni uredbi o varstvu osebnih podatkov.
 • da lahko od upravljavca zahteva, da mu pošlje njegove osebne podatke, ali da jih pošlje drugemu upravljavcu (pravica do prenosljivosti podatkov);
 • da lahko vloži pritožbo pri Informacijskem pooblaščencu Republike Slovenije, kontaktni podatki pooblaščenca so dosegljivi tudi na spletni strani pooblaščenca: https://www.ip-rs.si/ (pravica do pritožbe), in
 • da upravljavec podatkov ne bo obdeloval za drug namen, razen za namen, za katerega so zbrani, ter da ga bo v nasprotnem primeru pred nadaljnjo obdelavo z drugim namenom obvestil ter mu zagotovil vse predpisane informacije. 

Posameznika tudi seznanjamo:

 • da lahko pri upravljavcu oziroma knjižnici vloži ugovor v zvezi z obdelavo osebnih podatkov, na podlagi katerega bo knjižnica, če ne bodo obstajali nujni legitimni interesi za obdelavo, ki bodo prevladovali nad njegovimi interesi, prenehala obdelovati njegove podatke (pravica do ugovora).

V knjižnici vas obveščamo še, da bomo storili vse, kar je v naši moči, da vam kot posamezniku pomagamo pri uveljavljanju vaših pravic.

5. Razno

V primeru spremembe predpisov na področju varstva osebnih podatkov se upravljavec zavezuje ravnati skladno s spremembo predpisov.

Pravila varstva in obdelave osebnih podatkov na podlagi privolitve posameznika se uporabljajo od 25. 5. 2018 dalje.

Direktorica Mariborske knjižnice
Dragica Turjak

UPORABA PIŠKOTKOV V MARIBORSKI KNJIŽNICI

Spletne strani Mariborske knjižnice za polno delovanje uporabljajo piškotke. Omogočajo nam, da lahko zagotovimo delovanje vseh funkcij spletnega mesta, določene vsebine prilagodimo posebej za vas in z analizo obiska spletno mesto izboljšujemo.

Piškotki
so majhne datoteke, ki jih naše spletno mesto pošlje v vaš računalnik in se shranijo v njem. Piškotki so shranjeni v datotečnem imeniku spletnega brskalnika. Ob naslednjem obisku spletnega mesta brskalnik prebere piškotek in posreduje informacije spletnemu mestu. Če bi radi izvedeli še več o sami tehnologiji piškotkov, obiščite ustrezno spletno mesto, na primer http://en.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie, ali www.aboutcookies.org.

Namen in vrste piškotkov
Piškotke uporabljamo zato, da vam lahko ponudimo prijetnejšo uporabniško izkušnjo pri obisku spletnega mesta in za lastno analizo.

Naša spletna stran uporablja naslednje piškotke: več v seznamu...