Sprehod skozi zgodovino (1960-1969)

1

januar

1960

Datum: 1.1.1960

Vizionarski načrt razvoja mreže javnih knjižnic

  • 1960Mestna knjižnica izgubi prostore na Partizanski 7, ker so tam načrtovali ureditev prve mariborske samopostrežne trgovine.
  • Preselili so jo na Rotovški trg 2, kjer pa zanjo  prostori niso bili prav primerni. Poleg tega so občinski upravni organi leta 1965 sem odredili še Lutkovno gledališče, s čimer so obema ustanovama za dolga desetletja zavrli nemoteno delovanje in razvoj.
  • 1961 je bi sprejet prvi Zakon o knjižnicah.
  • 1962 delujejo v mariborskem mestnem okraju tri občine: Center, Tabor in Tezno. Leta 1964 je bil mestni okraj odpravljen, 1967 pa so se občine združile v eno.
  • 1965 – gradivo urejeno v prosti pristop.
  • 1969 –  načrt razvoja splošnega knjižničarstva v Mariboru, ki so ga vizionarsko pripravili takratni akterji slovenskega in mariborskega knjižničarstva Ignac Kamenik, dr. Bruno Hartman, Zlata Kert  in drugi (Reorganizacija mreže ljudskih knjižnic v občini Maribor) Zastavili so reorganizacijo splošnega knjižničarstva v več fazah in izgradnjo enotne mreže knjižnic ter profesionalizacijo delovanja in kadrov. Načrt združenih knjižnic je predvidel višjo raven strokovnosti knjižničarjev, nabavo in obdelavo na enem mestu, okrepitev knjižnic zunaj mesta, tako da bi bile enakomerno porazdeljene po celotni občini. S potujočo knjižnico bi omogočili dostop do knjig tudi občanom najbolj oddaljenih krajev.
  • Za ravnatelja Mestne in nato Mariborske knjižnice so imenovali izkušenega bibliotekarja, Ignaca Kamenika (do 1977) in daljnosežni načrt se je začel uresničevati.
  • 1965 – dopolnjen Zakon o knjižnicah