Kaj počnemo kot osrednja območna knjižnica?

Osrednje območne knjižnice (OOK) so splošne knjižnice, ki za območje pokrajine ali dela pokrajine izvajajo posebne naloge na podlagi pogodbe z ministrstvom, pristojnim za kulturo in v soglasju s svojim ustanoviteljem. Več o tem....

Kaj vse ponujamo slovenske splošne knjižnice?

POROČILO O DELU 2022

PROGRAM DELA 2023

Posebne naloge, ki jih Mariborska knjižnica izvaja kot osrednja območna knjižnica (OOK) so:

  • Zagotavljanje povečanega in zahtevnejšega izbora knjižničnega gradiva in informacij.
  • Strokovna pomoč knjižnicam na območju.
  • Koordinacija zbiranja, obdelave in hranjenja domoznanskega gradiva.
  • Usmerjanje izločenega knjižničnega gradiva s svojega območja.

Naloge v okviru območnosti projektno financira Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije.

  • V okviru izvajanja posebnih nalog Mariborska knjižnica zagotavlja dostop na daljavo do nekaterih elektronskih virov in nabavo zahtevnejše domače in tuje literature. Zagotavlja tudi brezplačno medknjižnično izposojo med knjižnicami za uporabnike vseh knjižnic na območju.
  • V okviru strokovne pomoči knjižnice na območju sodelujemo med seboj s prenosom dobrih praks izvajanja različnih storitev za posamezne ciljne skupine uporabnikov (informacijsko opismenjevanje, ponudba informacij iz elektronskih podatkovnih zbirk,  dejavnosti za posamezne skupine uporabnikov s posebnimi potrebami itd.), z iskanjem rešitev na področju informacijske tehnologije, na področju načrtovanja mreže knjižnic, predvsem pri uvajanju bibliobusnih postajališč itd.
  • Pri koordinaciji zbiranja, obdelave in hranjenja domoznanskega gradiva Mariborska knjižnica sodeluje tudi z Univerzitetno knjižnico Maribor (UKM), s katero ima  sklenjen »Dogovor o sodelovanju in koordinaciji izvajanja domoznanske dejavnosti na območju Mariborske knjižnice kot osrednje območne knjižnice«. 
  • Digitalizirano domoznansko gradivo z našega območja je objavljeno tudi na Regijskem portalu Kamra, kjer se zbirajo zgodbe z različnih področij in v Digitalni knjižnici Slovenije dLib.si.

Analiza območja Mariborske knjižnice kot osrednje območne knjižnice 2014 – 2015 - Štajersko območje

Analiza domoznanske dejavnosti na Štajerskem območju

Poslanstvo osrednjih območnih knjižnic: poglabljanje sodelovanja med splošnimi knjižnicami, skrb za napredek in enakomeren razvoj knjižničarske stroke in ustvarjanje knjižničnega sistema, ki omogoča vsem državljanom Slovenije enoten in enakopraven dostop do informacij.

Za uresničitev poslanstva skrbi tim OOK, ki ga sestavljajo direktorji slovenskih osrednjih območnih knjižnic in regijski koordinatorji.