Informacije javnega značaja

Katalog

1. Osnovni podatki o katalogu

Naziv in sedež javnega zavoda:

Mariborska knjižnica
Rotovški trg 2, 2000 Maribor

Odgovorna uradna oseba

Dragica Turjak, direktorica
Tel.: 02/23 52 100
E-mail: dragica.turjak@mb.sik.si

Datum prve objave kataloga

 5. 2. 2007

Datum zadnje spremembe

7. 6. 2021

Spletni naslov kataloga

 

Katalog je dostopen na uradni spletni strani Mariborske knjižnice http://www.mb.sik.si v elektronski obliki, vse objavljene informacije je mogoče natisniti.

Druge oblike kataloga

Tiskana oblika, dostopna v tajništvu Mariborske knjižnice.

2. Splošni podatki o zavodu in informacijah javnega značaja s katerimi razpolaga

2.a Organigram in podatki o organizaciji javnega zavoda

Opis delovnega področja javnega zavoda

Javni zavod Mariborska knjižnica izvaja javno službo na področju knjižnične dejavnosti, ki skladno z Zakonom o knjižničarstvu (Uradni list RS, št. 87/01, 96/02-ZUJIK in 92/15) zajema:

 • izbiranje, nabavljanje, obdelovanje, hranjenje in posredovanje knjižničnega gradiva,
 • zagotavljanje dostopa do knjižničnega gradiva in elektronskih publikacij,
 • izdelovanje in vodenje knjižničnih katalogov, podatkovnih zbirk in drugih informacijskih virov,
 • posredovanje bibliografskih in drugih informacijskih proizvodov in storitev,
 • sodelovanje v medknjižnični izposoji in posredovanju informacij,
 • pridobivanje in izobraževanje uporabnikov,
 • informacijsko opismenjevanje,
 • varovanje knjižničnega gradiva, ki je kulturni spomenik,
 • drugo bibliografsko, dokumentacijsko in informacijsko delo.

Zavod kot splošna knjižnica skladno z zakonom tudi:

 • sodeluje v vseživljenjskem izobraževanju,
 • zbira, obdeluje, varuje in posreduje domoznansko gradivo,
 • zagotavlja dostopnost in uporabo gradiv javnih oblasti, ki so splošno dostopna na elektronskih medijih,
 • organizira in izvaja posebne oblike dejavnosti za otroke, mladino in odrasle, ki so namenjene spodbujanju bralne kulture, v okviru tega tudi posebne dejavnosti za uporabnike v tretjem življenjskem obdobju,
 • organizira in izvaja posebne oblike dejavnosti za otroke, mladino in odrasle s posebnimi potrebami,
 • organizira in izvaja kulturne prireditve, ki so povezane z dejavnostjo knjižnice.

Zavod lahko na podlagi pogodbe z ministrstvom, pristojnim za kulturo, izvaja naloge osrednje območne knjižnice:

 • zagotavlja povečan in zahtevnejši izbor knjižničnega gradiva in informacij,
 • nudi strokovno pomoč vsem knjižnicam s svojega območja,
 • koordinira zbiranje, obdelavo in hranjenje domoznanskega gradiva za svoje območje,
 • usmerja izločeno knjižnično gradivo s svojega območja.

Zavod omogoča dostopnost knjižničnega gradiva na območjih svoje pristojnosti, kjer ni krajevnih knjižnic, z dejavnostjo potujoče knjižnice s postajališči bibliobusa ali z organizacijo premičnih zbirk.

Razen nalog javne službe izvaja zavod še naslednje dejavnosti:

 • prevaja, zalaga, izdaja ter prodaja publikacije v knjižni in neknjižni obliki s področja svojega delovanja,
 • opravlja fotokopiranje in druge oblike razmnoževanja knjižničnega gradiva,
 • opravlja prevoze knjižničnega gradiva,
 • nudi interesentom pogodbene storitve s področja svojega delovanja,
 • opravlja druge naloge, določene z zakoni in predpisi.

Zavod opravlja dejavnosti v obsegu in na način, določen z letnim programom dela in finančnim načrtom.

Seznam vseh notranjih organizacijskih enot:

Seznam oddelkov in služb

Uprava:
Rotovški trg 2
2000 Maribor
telefon: 02/23 52 100
faks: 02/23 52 127

Direktorica: Dragica Turjak
telefon: 02/23 52 100
E-mail: dragica.turjak@mb.sik.si

Pomočnica direktorice: Martina Rozman Salobir
t: 02/23 52 132, 041 785 372; f: 02/325 21 27
martina.rozman-salobir@mb.sik.si

Namestnica direktorice, vodja Oddelka za razvoj, promocija: mag. Barbara Kovář
telefon: 02/23 52 135
E-mail: barbara.kovar@mb.sik.si

Vodja Oddelka za nabavo in obdelavo knjižničnega gradiva: mag. Slavica Rampih
telefon: 02/23 52 111
E-mail: slavica.rampih@mb.sik.si

Vodja Oddelka za knjižnično mrežo: mag. Ana Pernat
t: 02/23 52 126, 041 239 211, f: 02/235 21 27
E-mail: ana.pernat@mb.sik.si

Vodja uprave: Boža Smogavec
t: 02/23 52 112, f: 02/235 21 27
E-mail: boza.smogavec@mb.sik.si

Vodja Centra za spodbujanje bralne pismenosti: dr. Sabina Fras-Popović
telefon: 02/23 52 129
E-mail: sabina.fras-popovic@mb.sik.si
 
Nabavna služba za knjižnično gradivo:
Zora Lovrec Jagačič
telefon: 02/23 52 118
E-mail: zora.lovrec@mb.sik.si)

Služba za mlade bralce: Maja Logar
telefon: 02/23 52 116
E-mail: maja.logar@mb.sik.si

Služba za informacijsko dejavnost: Sandra Jesenek
 telefon: 02/23 52 126
 E-mail: sandra.jesenek@mb.sik.si

Služba za prireditve in dejavnosti: mag. Klemen Brvar
 telefon: 02/23 52 115
 E-mail: klemen.brvar@mb.sik.si

Knjižnični cikel - Univerza za tretje življenjsko obdobje: Nataša Konec
telefon: 02/23 52 115
E-mail: natasa.konec@mb.sik.si

Razvojno analitična služba, premične zbirke knjižničnega gradiva: Dragana Lujić
telefon: 02/23 52 117
E-mail: dragana.lujic@mb.sik.si

Administracija in vzdrževanje računalniškega sistema:
I
rena Sirk - informatik
Aleš Krenker - administrator računalniškega sistema
telefon: 02/33 04 721
E-mail: ales.krenker@mb.sik.si; irenas.sirk@mb.sik.si
 
Koordinator za osrednje območne knjižnice:
Anka Rogina
telefon: 02/23 52 139
E-mail: anka.rogina@mb.sik.si

REVIJA OTROK IN KNJIGA
Glavna in odgovorna urednica:
Darka Tancer-Kajnih
 telefon: 02/23 52 107, 040 550 506
 E-mail: darka.tancer-kajnih@mb.sik.si
tajnik revije: Robert Kereži
telefon: 02/23 52 108
 E-mail: robert.kerezi@mb.sik.si

Enote Mariborske knjižnice in vodje enot

Organigram organa

Organigram zavoda 

V skladu z Odlokom o ustanovitvi javnega zavoda Mariborska knjižnica, ki je bil objavljen v MUV štev. 8/05, sta bila v letu 2005 konstituirana strokovni svet knjižnice in novi svet knjižnice kot upravni organ.

Svet zavoda Mariborske knjižnice (člani):

 • Simona Antolič (Občina Rače-Fram)
 • Semir Atić (predstavnih zaposlenih, namestnik predsednice)
 • Mihaela Cvetko (Občina Duplek)
 • Mag. Nina Hriberšek Vuk (predstavnica zaposlenih)
 • Zora Lovrec Jagačič (predstavnica zaposlenih)
 • Zdenka Petermanec (Občina Miklavž na Dravskem polju)
 • Mag. Majda Potrata (MOM) (predsednica sveta Mariborske knjižnice)
 • Robert Pungerl (Mestna občina Maribor)
 • Karmen Purg (Občina Hoče-Slivnica)
 • Marina Svečko (Mestna občina Maribor)
 • Andrej Šauperl (Mestna občina Maribor)
 • Stanka Vobič (Občina Starše)

Svet zavoda Mariborska knjižnica - zapisniki sej:

Strokovni svet zavoda Mariborska knjižnica (člani):

 • mag. Barbara Kovář (predsednica, predstavnica Mariborske knjižnice)
 • Sandra Kurnik Zupanič (predstavnica Zveze bibliotekarskih društev Slovenije)
 • Mirko Nidorfer (predstavnik Društva bibliotekarjev Maribor),
 • Mira Petrovič (namestnica predsednice, predstavnica Društva bibliotekarjev Maribor)
 • Anka Rogina (predstavnica Mariborske knjižnice).

Strokovni svet zavoda - zapisniki sej:

2. b  Kontaktni podatki uradne osebe, pristojne za posredovanje informacij javnega značaja

Pristojna oseba

Dragica Turjak, direktorica (dragica.turjak@mb.sik.si)
Rotovški trg 2, 2000 Maribor
Telefon: 02/23 52 100

Za posredovanje informacij javnega značaja so v primeru odsotnosti direktorice javnega zavoda pristojne tudi:

Namestnica direktorice: mag. Barbara Kovář
telefon: 02/23 52 135
E-mail: barbara.kovar@mb.sik.si

2. c  Povezave na državni register predpisov, ki se nanašajo na delovno področje organa

Zakonski in podzakonski predpisi za področje kulture

Vsi zakonski in podzakonski predpisi dosegljivi na spletni strani  Ministrstva za kulturo pod rubriko Zakonodaja in dokumenti - Veljavni predpisi s področja kulture - Knjižnična dejavnost

 

 

2. d Neuradna prečiščena besedila veljavnih predpisov (velja za ministrstva in vladne službe)

2. e Seznam sprejetih in predlaganih strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih

Seznam strateških in programskih dokumentov

Mariborska knjižnica - OSREDNJA OBMOČNA KNJIŽNICA:

NOTRANJA ORGANIZACIJA:

NABAVNA POLITIKA:

PLANI:

SEZNAMI:

LETNA POROČILA: LETNO POROČILO 2019

Letno poročolo 2018Letno poročilo 2017;  Letno poročilo 2016;   Letno poročilo 2015; Letno poročilo 2014, Letno poročilo 2013, Letno poročilo 2012, Letno poročilo 2011

2. f  Katalog javnih storitev, ki jih organ vodi, oziroma zagotavlja svojim uporabnikom

Katalog storitev

Ponudba:

 • Ponudba knjižničnega gradiva za izposojo
 • Posebne zbirke - Ponudba glasbe
 • Posebna zbirka - Ponudba filmov
 • Posebna zbirka - Ponudba muzikalij - notnega gradiva
 • Posebna zbirka - Ponudba zvočnih knjig
 • Gradivo s povečanim tiskom
 • Posebna zbirka igrač - igroteka
 • Posebna zbirka - Študijska zbirka mladinske književnosti in arhivska zbirka slikanic
 • E - knjižnica 
 • Izposoja v bolnišnico
 • Izposoja na domu
 • Premične zbirke
 • Prireditve in dejavnosti za mlade
 • Pravljični dan s pravljično šolo
 • Revija Otrok in knjiga
 • Rastem s knjigo
 • Otrokom prijazno Unicef-ovo mesto - Varne točke
 • Prireditve in dejavnosti za odrasle
 • Bralna značka za odrasle
 • Univerza za tretje življenjsko obdobje – Knjižnični cikel
 • Elektronski referenčni servis Vprašaj knjižničarja
 • Informacijsko opismenjevanje
 • Obiski knjižnice
 • Prireditve ob zaključku Bralne značke
 • Slovenski knjižnično muzejski mega kviz na območju Maribora 

2. g Seznam javnih evidenc, s katerimi organ upravlja

Zbirka podatkov o uporabnikih

Evidenca oseb, vpisanih v Mariborsko knjižnico na podlagi pristopne izjave.

Evidenca temelji na Zakonu o knjižničarstvu (Uradni list RS št. 87/01 in spremembe)

Kategorije posameznikov, o katerih se vodi zbirka osebnih podatkov:

 • predšolski otroci
 • osnovnošolci
 • srednješolci
 • zaposleni
 • študenti
 • upokojenci
 • nezaposleni
 • brezposelni

Evidenca vsebuje naslednje podatke:

 • ime in priimek
 • datum rojstva
 • naslov stalnega in začasnega bivališča
 • mestna četrt/krajevna skupnost
 • občina
 • ime in priimek očeta ali matere oz. skrbnika (za otroke)

2. h Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov

2. i Seznam pomembnejših vsebinskih sklopov drugih informacij javnega značaja ali seznam posameznih pomembnih dokumentov, ki vsebujejo informacije javnega značaja

Sklenjene pogodbe:

3. Opis načina dostopa do informacij javnega značaja

Opis dostopa do posameznih sklopov informacij:

Informacije javnega značaja so v elektronski obliki prosto dostopne na spletu (http://www.mb.sik.si) v html, pdf in word formatih. Za dostop je potreben internetni brskalnik in brskalniki za pdf oziroma MS Word format.

Dostop do informacij javnega značaja v neelektronski obliki je možen v upravi knjižnice, na Rotovškem trgu 2, Maribor, od ponedeljka do petka, med 8. in 14. uro, telefon: 02/ 23 52 113.