Informacije javnega značaja

Katalog

1. Osnovni podatki o katalogu

Naziv in sedež javnega zavoda:

Mariborska knjižnica
Poštni naslov: Rotovški trg 2, 2000 Maribor
Začasni sedež uprave: Slovenska ulica 40, 2000 Maribor

Odgovorna uradna oseba

Mag. Klemen Brvar, direktor
Tel.: 02/23 52 100
E-mail: klemen.brvar@mb.sik.si

Datum prve objave kataloga

 5. 2. 2007

Datum zadnje spremembe

14. 3. 2023

Spletni naslov kataloga

 

Katalog je dostopen na uradni spletni strani Mariborske knjižnice https://www.mb.sik.si v elektronski obliki, vse objavljene informacije je mogoče natisniti.

Druge oblike kataloga

Tiskana oblika, dostopna v tajništvu Mariborske knjižnice.

2. Splošni podatki o zavodu in informacijah javnega značaja s katerimi razpolaga

2.a Organigram in podatki o organizaciji javnega zavoda

Opis delovnega področja javnega zavoda

Javni zavod Mariborska knjižnica izvaja javno službo na področju knjižnične dejavnosti, ki skladno z Zakonom o knjižničarstvu (Uradni list RS, št. 87/01, 96/02-ZUJIK in 92/15) zajema:

 • izbiranje, nabavljanje, obdelovanje, hranjenje in posredovanje knjižničnega gradiva,
 • zagotavljanje dostopa do knjižničnega gradiva in elektronskih publikacij,
 • izdelovanje in vodenje knjižničnih katalogov, podatkovnih zbirk in drugih informacijskih virov,
 • posredovanje bibliografskih in drugih informacijskih proizvodov in storitev,
 • sodelovanje v medknjižnični izposoji in posredovanju informacij,
 • pridobivanje in izobraževanje uporabnikov,
 • informacijsko opismenjevanje,
 • varovanje knjižničnega gradiva, ki je kulturni spomenik,
 • drugo bibliografsko, dokumentacijsko in informacijsko delo.

Zavod kot splošna knjižnica skladno z zakonom tudi:

 • sodeluje v vseživljenjskem izobraževanju,
 • zbira, obdeluje, varuje in posreduje domoznansko gradivo,
 • zagotavlja dostopnost in uporabo gradiv javnih oblasti, ki so splošno dostopna na elektronskih medijih,
 • organizira in izvaja posebne oblike dejavnosti za otroke, mladino in odrasle, ki so namenjene spodbujanju bralne kulture, v okviru tega tudi posebne dejavnosti za uporabnike v tretjem življenjskem obdobju,
 • organizira in izvaja posebne oblike dejavnosti za otroke, mladino in odrasle s posebnimi potrebami,
 • organizira in izvaja kulturne prireditve, ki so povezane z dejavnostjo knjižnice.

Zavod lahko na podlagi pogodbe z ministrstvom, pristojnim za kulturo, izvaja naloge osrednje območne knjižnice:

 • zagotavlja povečan in zahtevnejši izbor knjižničnega gradiva in informacij,
 • nudi strokovno pomoč vsem knjižnicam s svojega območja,
 • koordinira zbiranje, obdelavo in hranjenje domoznanskega gradiva za svoje območje,
 • usmerja izločeno knjižnično gradivo s svojega območja.

Zavod omogoča dostopnost knjižničnega gradiva na območjih svoje pristojnosti, kjer ni krajevnih knjižnic, z dejavnostjo potujoče knjižnice s postajališči bibliobusa ali z organizacijo premičnih zbirk.

Razen nalog javne službe izvaja zavod še naslednje dejavnosti:

 • prevaja, zalaga, izdaja ter prodaja publikacije v knjižni in neknjižni obliki s področja svojega delovanja,
 • opravlja fotokopiranje in druge oblike razmnoževanja knjižničnega gradiva,
 • opravlja prevoze knjižničnega gradiva,
 • nudi interesentom pogodbene storitve s področja svojega delovanja,
 • opravlja druge naloge, določene z zakoni in predpisi.

Zavod opravlja dejavnosti v obsegu in na način, določen z letnim programom dela in finančnim načrtom.

Seznam vseh notranjih organizacijskih enot:

 

Seznam oddelkov in služb

Uprava:
Slovenska ulica 40
2000 Maribor
telefon: 02/23 52 100
faks: 02/23 52 127

Direktor: mag. Klemen Brvar
telefon: 02/23 52 100
E-mail: klemen.brvar@mb.sik.si

Mag. Igor Černe (pomočnik direktorja)
t: 02/23 52 111; f: 02/23 52 127
igor.cerne@mb.sik.si

Martina Rozman Salobir (projekti)
t: 02/23 52 132, 041 785 372; f: 02/325 21 27
martina.rozman-salobir@mb.sik.si

Vodja Oddelka za razvoj in območnost: mag. Barbara Kovář
telefon: 02/23 52 135
E-mail: barbara.kovar@mb.sik.si

Vodja Oddelka za nabavo in obdelavo knjižničnega gradiva: Nina Lončar
telefon: 02/23 52 111
E-mail: nina.loncar@mb.sik.si

Vodja Oddelka za knjižnično mrežo: mag. Ana Pernat
t: 02/23 52 126, 041 239 211, f: 02/235 21 27
E-mail: ana.pernat@mb.sik.si

Vodja Oddelka za dejavnosti, prireditve in promocijo: Meta Blagšič
t: 02/23 52 116, f: 02/235 21 27
meta.blagsic@mb.sik.si

Vodja uprave: Boža Smogavec
t: 02/23 52 112, f: 02/235 21 27
E-mail: boza.smogavec@mb.sik.si

Vodja Centra za spodbujanje bralne pismenosti: dr. Andreja Erdlen
telefon: 02/23 52 129
E-mail: andreja.erdlen@mb.sik.si

Vodja Centra za domoznansko dejavnost: mag. Nina Hriberšek Vuk 
telefon: 02/23 52 109
E-mail: nina.vuk@mb.sik.si

Nabavna služba za knjižnično gradivo: Zora Lovrec Jagačič
telefon: 02/23 52 118
E-mail: zora.lovrec@mb.sik.si)

Služba za informacijsko dejavnost: Sandra Jesenek
 telefon: 02/23 52 126
 E-mail: sandra.jesenek@mb.sik.si

Knjižnični cikel - Univerza za tretje življenjsko obdobje: Nataša Konec
telefon: 02/23 52 115
E-mail: natasa.konec@mb.sik.si

Razvojno analitična služba, ranljive skupine: Dragana Lujić
telefon: 02/23 52 117
E-mail: dragana.lujic@mb.sik.si

Administracija in vzdrževanje računalniškega sistema:
I
rena Sirk - informatik
telefon: 02/33 04 721
E-mail: irenas.sirk@mb.sik.si
 
Koordinator za osrednje območne knjižnice:
Anka Rogina
telefon: 02/23 52 139
E-mail: anka.rogina@mb.sik.si

Revija Otrok in knjiga
 telefon: 02/23 52 100
 E-mail: info@mb.sik.si

Enote Mariborske knjižnice in vodje enot

Organigram organa

V skladu z Odlokom o ustanovitvi javnega zavoda Mariborska knjižnica, ki je bil objavljen v MUV štev. 8/05, sta bila v letu 2005 konstituirana strokovni svet knjižnice in novi svet knjižnice kot upravni organ.

Svet zavoda Mariborske knjižnice (člani):

 • Mag. Majda Potrata – predsednica (Mestna občina Maribor)
 • Metka Kostanjevec (Mestna občina Maribor)
 • Slava Andric (Mestna občina Maribor)
 • Tatjana Frangež (Mestna občina Maribor)
 • Drago Žura (Občina Hoče-Slivnica)
 • Ines Pečnik (Občina Miklavž na Dravskem polju)
 • Ivan Pišek (Občina Starše)
 • Tjaša Simonič (Občina Duplek)
 • Simona Antolič (Občina Rače-Fram)
 • Semir Atić (Mariborska knjižnica)
 • Mag. Nina Hriberšek Vuk – namestnica predsednice (Mariborska knjižnica)
 • Zora Lovrec Jagačič (Mariborska knjižnica)

Svet zavoda Mariborska knjižnica - zapisniki sej:

Strokovni svet zavoda Mariborska knjižnica (člani):

 • Anka Rogina (predsednica, predstavnica Mariborske knjižnice)
 • Mira Petrovič (namestnica predsednice, predstavnica Društva bibliotekarjev Maribor)
 • Brigita Miklič (predstavnica Mariborske knjižnice)
 • Sandra Kurnik Zupanič (predstavnica Zveze bibliotekarskih društev Slovenije)
 • Dr. Ema Dornik (predstavnica Društva bibliotekarjev Maribor)

Strokovni svet zavoda - zapisniki sej:

2. b  Kontaktni podatki uradne osebe, pristojne za posredovanje informacij javnega značaja

Pristojna oseba

Mag. Klemen Brvar, direktor (klemen.brvar@mb.sik.si)
Slovenska ulica 40, 2000 Maribor
Telefon: 02/23 52 100

Za posredovanje informacij javnega značaja so v primeru odsotnosti direktorja javnega zavoda pristojne tudi:

Vodja oddelka za razvoj: mag. Barbara Kovář
telefon: 02/23 52 135
E-mail: barbara.kovar@mb.sik.si

2. c  Povezave na državni register predpisov, ki se nanašajo na delovno področje organa

Zakonski in podzakonski predpisi za področje kulture

Vsi zakonski in podzakonski predpisi dosegljivi na spletni strani  Ministrstva za kulturo pod rubriko Zakonodaja in dokumenti - Veljavni predpisi s področja kulture - Knjižnična dejavnost

 

 

2. d Neuradna prečiščena besedila veljavnih predpisov (velja za ministrstva in vladne službe)

2. e Seznam sprejetih in predlaganih strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih

Seznam strateških in programskih dokumentov

Mariborska knjižnica - OSREDNJA OBMOČNA KNJIŽNICA:

NOTRANJA ORGANIZACIJA:

NABAVNA POLITIKA:

PLANI:

SEZNAMI:

LETNA POROČILA: LETNO POROČILO 2021

Letno poročilo 2020; Letno poročilo 2019Letno poročolo 2018; Letno poročilo 2017

2. f  Katalog javnih storitev, ki jih organ vodi, oziroma zagotavlja svojim uporabnikom

Katalog storitev

Ponudba:

 • Ponudba knjižničnega gradiva za izposojo
 • Posebne zbirke - Ponudba glasbe
 • Posebna zbirka - Ponudba filmov
 • Posebna zbirka - Ponudba muzikalij - notnega gradiva
 • Posebna zbirka - Ponudba zvočnih knjig
 • Gradivo s povečanim tiskom
 • Posebna zbirka igrač - igroteka
 • Posebna zbirka - Študijska zbirka mladinske književnosti in arhivska zbirka slikanic
 • E - knjižnica 
 • Izposoja v bolnišnico
 • Izposoja na domu
 • Premične zbirke
 • Prireditve in dejavnosti za mlade
 • Pravljični dan s pravljično šolo
 • Revija Otrok in knjiga
 • Rastem s knjigo
 • Otrokom prijazno Unicef-ovo mesto - Varne točke
 • Prireditve in dejavnosti za odrasle
 • Bralna značka za odrasle
 • Univerza za tretje življenjsko obdobje – Knjižnični cikel
 • Elektronski referenčni servis Vprašaj knjižničarja
 • Informacijsko opismenjevanje
 • Obiski knjižnice
 • Prireditve ob zaključku Bralne značke
 • Slovenski knjižnično muzejski mega kviz na območju Maribora 

2. g Seznam javnih evidenc, s katerimi organ upravlja

Zbirka podatkov o uporabnikih

Evidenca oseb, vpisanih v Mariborsko knjižnico na podlagi pristopne izjave.

Evidenca temelji na Zakonu o knjižničarstvu (Uradni list RS št. 87/01 in spremembe)

Kategorije posameznikov, o katerih se vodi zbirka osebnih podatkov:

 • predšolski otroci
 • osnovnošolci
 • srednješolci
 • zaposleni
 • študenti
 • upokojenci
 • nezaposleni
 • brezposelni

Evidenca vsebuje naslednje podatke:

 • ime in priimek
 • datum rojstva
 • naslov stalnega in začasnega bivališča
 • mestna četrt/krajevna skupnost
 • občina
 • ime in priimek očeta ali matere oz. skrbnika (za otroke)

2. h Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov

2. i Seznam pomembnejših vsebinskih sklopov drugih informacij javnega značaja ali seznam posameznih pomembnih dokumentov, ki vsebujejo informacije javnega značaja

Sklenjene pogodbe:

3. Opis načina dostopa do informacij javnega značaja

Opis dostopa do posameznih sklopov informacij:

Informacije javnega značaja so v elektronski obliki prosto dostopne na spletu (https://www.mb.sik.si) v html, pdf in word formatih. Za dostop je potreben internetni brskalnik in brskalniki za pdf oziroma MS Word format.

Dostop do informacij javnega značaja v neelektronski obliki je možen v upravi knjižnice, na Rotovškem trgu 2, Maribor, od ponedeljka do petka, med 8. in 14. uro, telefon: 02/ 23 52 113.